01/07/2022

music genre

music genre หรือที่เราทราบกันนั้นคือแนวเพลง หลายคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของดนตีหรือแนวเพลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค ซึ่งแท้จริงแล้วดนตรีนั้นเกิดขึ้นจากความสนุกสนาน การรื่นเริงการมีความสุขกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบางแนวเพลงเกิดขึ้นจากชชชั้นแรงงานทาสซึ่งมีหลักฐานว่าการเกิดขึ้นของแนวเพลงของชนชั้นทาสนั้นกเิดขึ้นจากการที่พวกเขาได้นำสิ่งของมากระทบเพื่อให้เกิดเสียงและทำกันในตอนพักงาน

ซึ่งจากมุมมองความคิดเห็นที่ได้มีคนแสดงความคิดเห็นมานั้นเป็นเพราะว่าแนวเพลงนั้นเกิดขึ้นจากความสนุกสนานความอยากมีความสุขในตอนการทำงานหรือเวลาที่พัก ซึ่งเมืออิทธิพลของเพลงเข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ชชั้นสูงที่ได้มีการเปิดเพลงเพื่อทำการสังสรรค์ คนในชชั้นทาสก็ได้มีการจัดงานรื่นเริงแต่อาจจะไม่สามารถเทียบเท่ากับคนชนชั้นสูงได้

เมื่อการเวลาเปลี่ยนเพลงก็ย่อมเปลี่ยนตาม อย่างที่เราทราบว่าแนวเพลงมักจะเปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อคนมีความสุขเพลงก็จะออกมาในรูปแบบที่ผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกดี แต่ในทางกลับกัน หากผู้คนที่อยู่ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปตามแนวนั้น ซึ่งในช่วงที่ต่างประเทศเจอการเมืองอย่างหนักแนวเพลงในช่วงนั้นเป็นเพลงที่มีอิทธิพลต่อการเมืองอย่างมากมันเต้มไปด้วยความดุดันและคำด่า