01/07/2022

จังหวัดนนทุบรีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่ผลิต เครื่องปั้นดินเผา ที่สำคัญแห่งหนึ่งมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน แหล่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่นับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดมี ๒ แห่ง ได้แก่ การทำเครื่องปั้นดินเผาที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด และการปั้นหม้อที่บางตะนาวศรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

การปั้นของนนทบุรี เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา

 ซึ่งเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดที่เนื้อดินธรรมดาที่เผาในอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง ชนิดเนื้อที่แกร่ง ไม่เคลือบ จะบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทย เชื้อสายมอญ ซึ่งได้เป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นที่มีคุณภาพที่ดีและเป็นศิลปะอันยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เพราะผลงานที่ได้ปรากฎ จะมีรูปทรงและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ของท้องถิ่นปากเกร็ด พร้อมทั้งแสดงความเป็นเลิศทางด้านภูมิปัญญาของชาวบ้านด้านฝีมือการแกะสลัก ลวดลายอันสวยงามวิจิตรและอ่อนช้อย ทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของการทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันมิให้สูญหาย

วัสดุและอุปกรณ์ในการที่ทำเครื่องปั้นดินเผา

ดินเหนียว จะต้องเป็นดินเหนียวต้องปราศจากวัชพืชหรือเศษกรวดทรายปนอยู่ในเนื้อดิน เนื้อดินต้องมีลักษณะที่เหนียว มีสีนวลปนสีเหลือง เนื้อดินจับเป็นก้อนแน่นไม่มีร่วนซุย ผสมด้วยทรายที่ละเอียด นวดผสมเนื้อดินกับทรายให้เข้าๆกัน ตรงแป้นหมุน จะใช้สำหรับขึ้นรูปแจกัน โอ่ง อ่าง หม้อ ครก ฯลฯ เหล็กขูด หรือว่าจะไม้ขูด จะใช้สำหรับตกแต่ง ขีด ปาด เขียนลวดลายที่บนภาชนะ

ผ้าที่คลุมดิน จะใช้สำหรับคลุมดินไม่ให้ดินแห้งแข็งเร็วก่อนกำหนด ในขณะตอนที่ผลงานยังไม่เสร็จ ไม้ที่ใช้แกะสลักจะทำด้วยไม้ไผ่ จะใช้สำหรับแกะสลักลวดลาย

การแกะสลักลงลวดลาย

ลายที่แกะสำหรับตกแต่งเครื่องปั้นมีด้วยกัน ๓ ประเภท ตามลักษณะของวิธีการแต่งลาย คือ

ลายที่เกิดจากการขีดเขียนหรือสลัก ลายที่ได้เกิดจากการฉลุลายโปร่ง ลายที่เกิดจากการกดให้เนื้อดินนูนขึ้นมา หรือต่ำลงตามแบบของลาย

เครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา

ขั้นตอนในการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

นำดินที่นวดแล้ววางตรงบนแป้นหมุน ตกแต่งรูปทรง ขนาดและความหนาให้เรียบร้อย ใช้กะลาหรือหินเพื่อขัด ตกแต่งรูปทรงให้สมส่วนแล้วนำมาผึ่งให้แห้งสนิท กำหนดลวดลายที่ต้องการจะลงบนภาชนะที่ต้องการ ใช้เครื่องมือที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือเหล็กที่ขุด แกะตามลายที่กำหนดไว้ ตกแต่งลวดลายให้มีความสวยงาม เก็บเศษดินที่ติดตรงตามร่องหรือซอกลายออกให้หมด

นำภาชนะที่ได้แกะเรียบร้อยแล้วไปผึ่งในที่ร่มโล่ง โปร่ง โดยห้ามผึ่งในที่มีแดดแรงเพราะจำทำให้ภาชนะที่ปั้นแตกร้าวได้นำภาชนะที่แกะตกแต่งที่แห้งแล้วไปเข้าเตาเผา แล้วเผาด้วยอุณหภูมิประมาณ ๘๐๐ องศาเซลเซียส ใช้เวลาโดยประมาณ ๒๒-๒๕ วัน

ผลงานที่เผาแล้วเสร็จจะมีสีเนื้อดินเป็นสีส้ม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ด

จากความงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนี้เอง ทางจังหวัดนนทุบรีได้ใช้ภาพเครื่องปั้นดินเผารูปทรงหม้อน้ำลายวิจิตรอันงดงามเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้แสดงความเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

แนวเพลง อาร์แอนด์บีร่วมสมัย

โดย เกมไพ่ออนไลน์

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛