01/07/2022

ศิลปะการถ่ายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของการถ่ายภาพตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายภาพกับทัศนศิลป์อื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นอาชีพที่ใครหลายคนเลือกที่จะทำ โดยการถ่ายภาพคือการที่คนถ่ายต้องการที่จะสื่อความหมายออกมาว่าเขานั้นต้องการที่จะสื่ออะไรแม้ว่า การสื่อภาพของคนถ่ายอาจจะแตกต่างกัน แต่ภาพที่ได้มานั้นก็มีความสวยงามที่แกต่างกันเช่นกัน ดงันั้นใยวันนี้เราจะมาท่านไปรู้จักกับการถ่ายภาพว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไหน

ประวัติ ศิลปะการถ่ายภาพ

ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพเป็นสาขาวิชาที่แพร่หลายและเป็นสหวิทยาการที่เขียนขึ้นจากหลากหลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สื่อ และการศึกษาด้านการสื่อสาร ความสับสนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในที่ที่จะหาทุนการศึกษา แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เรียกว่า ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ การศึกษาการถ่ายภาพ และทฤษฎีการถ่ายภาพล้วนเป็นเงื่อนไขปัจจุบันทั้งหมด ครอบคลุมถึงศิลปะ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และเนื่องจากยังเป็นสนามที่เพิ่งเริ่มต้น 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าประวัติศาสตร์การถ่ายภาพจะถูกเขียนขึ้นโดยนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ ภัณฑารักษ์ และช่างภาพตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1840 แต่ก็ต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งศตวรรษกว่าที่ประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพจะได้รับการยอมรับว่าเป็นวินัยและสร้างประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการภายในสาขาที่รวมจิตสำนึกในตนเอง นักเขียนประวัติศาสตร์การถ่ายภาพมักได้รับการฝึกฝนในด้านการถ่ายภาพ วรรณกรรม หรือศิลปะ และมักทำงานในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่สอน

ศิลปะการถ่ายภาพ
ภาพที่สวยงาม

ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพนั้นแทบจะเชื่อมโยงกับสถาบันประวัติศาสตร์ศิลปะหรือสถาบันศิลปะที่มีโปรแกรมการถ่ายภาพที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา นักวิชาการจากหลายสาขาและการฝึกอบรมเริ่มระบุตัวเองว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยภาพถ่ายและสอนประวัติศาสตร์การถ่ายภาพในบริบทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขตดั้งเดิมมีอยู่ระหว่างประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยี การถ่ายภาพศิลปะ และวัฒนธรรมทางสายตา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจัดระเบียบของสะสมพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นระบบตามแนวเหล่านี้ ขอบเขตดั้งเดิมเหล่านี้เริ่มพังทลายลงเมื่อนักวิชาการถามคำถามที่หลากหลายมากขึ้น มักเกิดจากการฝึกฝนวิชาอื่นๆ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 การถ่ายภาพได้พัฒนาเป็นวัตถุทางทฤษฎีด้วย ทำให้เกิดทุนการศึกษาอีกชุดหนึ่ง 

ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 21 สาขาวิชากำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักวิชาการ นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ และผู้จัดเก็บเอกสารเริ่มทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อพัฒนาสาขาในลักษณะที่สำคัญ ประวัติศาสตร์ที่อ้างว่าให้ภาพรวมของประวัติศาสตร์การถ่ายภาพทั้งหมดกำลังเปิดทางไปสู่ประวัติศาสตร์จุลภาคที่เขียนขึ้นจากมุมมองทางวินัยที่แตกต่างกัน เช่น ชุดการเปิดเผยข้อมูล หรือประวัติศาสตร์การทบทวน แม้ปัจจุบันจะมีการแข่งขันที่สูงมากแต่เมื่อย้อนกลับไปในอดีตการที่จะให้เกิดภาพถ่ายภาพหนึ่งขึ้นมานั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก 

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

แพรวา หรือ ผ้าไหมแพรวา สนใจคลิก แพรวา หรือ ผ้าไหมแพรวา

Credit lucabet

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛